421 Nước đến chân mới nhảy 江心补漏;临渴掘井;临陈磨枪
422 Nước đổ lá khoai; gió thoảng bên tai 风吹马耳
423 Nước mắt cá sấu 鳄鱼眼泪
424 Nước nổi bèo nổi 水涨船高
425 Ngày vui ngắn chẳng tày gang 好景不长
426 Ngậm bồ hòn làm ngọt 吃哑巴亏
427 Ngậm đắng nuốt cay, ngậm bồ hòn làm ngọt 委曲求全
428 Ngậm máu phun người 血口喷人
429 Ngậm miệng ăn tiền 二话不说
430 Nghe hơi nồi chõ; (tin vỉa hè) 道听途说; 街谈巷议
431 Nghèo rớt mùng tơi 一盆如洗
432 Ngô ra ngô, khoai ra khoai 丁是丁、卯是卯
433 Ngồi lê mách lẻo 调嘴学舌
434 Ngồi mát ăn bát vàng 吃现成饭
435 Ngơ ngơ như bò đội nón; trơ như phỗng 呆若木鸡
436 Ngủ gà ngủ vịt 半睡半醒
437 Ngựa quen đường cũ 故态复萌
438 Người ăn thì có, người mó thì không 吃饭的人多、做事的人少
439 Người ba đấng, của ba loài 人分三等、物分七类
440 Người gầy thầy cơm 瘦人是饭王

点击查看更多此系列文章>>