561 Treo đầu dê, bán thịt chó 挂羊头、卖狗肉
562 Trong cái rủi có cái may 祸中有福;塞翁失马
563 Trong nhà không nên không phải đóng cửa bảo nhau 家丑不可外扬
564 Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược 南辕北辙
565 Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược 南辕北辙;牛头不对马嘴
566 Trông gà hóa cuốc, thần hồn nát thần tính 草木皆兵;杯弓蛇影
567 Trông giỏ bỏ thóc, đo bò làm chuồng, liệu cơm gắp mắp 因地制宜
568 Trông mặt mà bắt hình dong;trông mặt đặt tên 以貌取人
569 Trông mơ giải khát (ăn bánh vẽ) 望梅止渴
570 Trồng nứa ra lau 适得其反
571 Trồng sung ra vả 事半功倍
572 Trở mình như cá rô rán 翻来覆去
573 Trở tay không kịp 措手不及
574 Cố cứu ngựa chết cho sống lại, ý nói lo việc hậu sự là vừa (câu này chưa dịch được)
死马当作活马医
575 Trước lạ sau quen 一回生二回熟
576 Trước mặt là người, sau lưng là quỷ 当面是人,背后是鬼
577 Trước sau như một 表里如一,一如既往
578 Uổng công vô ích, công cốc 徒劳无功
579 Uống nước nhớ nguồn 饮水思源
580 Úp úp mở mở 半吞半吐

点击查看更多此系列文章>>